topster.cn 主页

在线的阴谋计划 | 在图形显示功能

在这里您可以绘制任意数学函数的函数的图像

ƒ1(x) =
ƒ2(x) =
ƒ3(x) =
图像大小: 缩放:


以下是可用函数:
π = pi()绝对值 = abs(x)1圆形 = runden(x)随机 = zufall()2
正弦 = sin(x)余弦 = cos(x)切线 = tan(x)(以弧度为单位)
反正弦值 = asin(x)反余弦值 = acos(x)反正切 = atan(x)(以弧度为单位)
日志 (基地 10) = log(x)日志 (以 e 为底) = ln(x)√ = wurzel(x)ex = exp(x)
1ABS 函数21 和 -1 之间x-1 = x^(-1)e = e()

例子: | sin(x) | abs(x) | | wurzel(abs(x)) | 0.2x-5 |