topster.cn 主页

猜的年龄 "Emma"

图像外观 "Emma" 在和猜年龄。找出如何好你可以估计年龄吗?

添加您自己的照片 启动游戏模式

几岁是 Emma?
你的年龄的评估: ?
真正的年龄: 12

» 进一步


560 人已将不胜感激.

关于年龄统计
年龄得票数目
1
5
2
3
7
3
8
13
9
13
10
52
11
106
12
139
13
100
14
52
15
23
16
19
17
7
18
6
19
3
20
4
21
1
22
2
23
3
24
2
25
2
26
2
估计的平均年龄: 12.4 年