topster.cn 主页

猜的年龄 "Amma"

图像外观 "Amma" 在和猜年龄。找出如何好你可以估计年龄吗?

添加您自己的照片 启动游戏模式

几岁是 Amma?
你的年龄的评估: ?
真正的年龄: 10

» 进一步


1031 人已将不胜感激.

关于年龄统计
年龄得票数目
1
10
2
1
3
2
4
2
5
1
6
9
7
15
8
55
9
103
10
169
11
219
12
182
13
101
14
61
15
32
16
22
17
8
18
3
19
8
20
10
21
6
22
5
23
5
24
2
估计的平均年龄: 11.4 年